Last name

District (village or city) residing in Kabardey

Saban Baksan, Islamei, Zaragij, Planovskoe, Terek, Terek, V.Lesken, Lesken 2, Psygansu, St.Lesken, St.Cherek, Chegem 1
Sabanoqua Argudan., V.Argudan., V.Lesken, Nartkala
Sabanshy Baksan, Baksanenok, Zeiko, Kyshpek, Kuba-Taba, Terek, Argudan., Marzoh, Nartkala, Urvan, Chegem 1, V.Aul, Bylym
Saby Urojainoe, Nartan
Sahroqua Aushiger, Argudan., V.Argudan., Kahun, Nartkala, St.Cherek, V.Aul
Sahtu Terek
Sakal Karagach
Salih Terek
Samara Terekskoe, Terek
Samog Planovskoe, Kahun.
Sana Planovskoe, V.Akbash
Sanshoqua Janhoteko, Planovskoe, Argudan, Lesken 2, Nartkala, Psynaba
Santyk Dugulubgoi, Karagach, Psynshoko
Saraha Deiskoe, N.Akbash, N.Kurp, N.Hamidie, Terekskoe, Terek, Hamidie, Shordak
Saralp Mazdaha, Nartkala, N.Cherek
Sasyk Chegem 1, Shalushka, V.Aul
Satushy V.Kurkujin, Zalukodes, Zolskoe, Kamenomost, Chegem 1
Savkui St.Lesken, Nartan, V.Aul
Sekrek Baksanenok, Nartan
Seman Karagach, Aushiger, Planovskoe, Terek, Terekskoe, V.Lesken, Germenchik, Kahun, Nartkala, N.Cherek, Psygansu, Shalushka, Bylym
Sercha St.Uruh, N.Kurp, N.Hamidie, Terek
Shabatoqua Baksan, Baksanenok, Kamenomost, Zaragij, N.Kurp, Terek, N.Kurkujin, Psygansu, V.Aul, Hasanya
Shabaz Baksanenok, Zeiko
Shacha Jemtala, Zaragij, Argudan, V.Argudan, V.Lesken, Kahun, Nartkala, Psygansu, Chernorechka, V.Aul
Shad V.Kubaurojainoe, Dugulubgoi, Aushiger,Deiskoe, N.Kurp, N.Hamidie, Terek, Terek, Argudan., V.Lesken, Nartkala, St.Lesken, Uruh, Chegem 1, V.Aul
Shadjem Progress, Deiskoe, Terek, Urvan., St.Lesken, Nartan
Shadjemuqua V.Kurp, Planovskoe
Shadz V.Aul
Shafy Zeiko
Shagir Baksan, Terek, Argudan., Lesken 2, Nartkala, St.Lesken, V.Aul, Kenje.
Shagirby Nartkala, Chernorechka, Nartan, Bylym
Shagyrby Kyzbrun 1
Shahali Baksan, Islamei, Altud, Mazdaha, Psygansu, Chernorechka
Shahy Bateh, Zalukodes, Zolskoe
Shajkoi Altud, Karagach
Shak Baksan, Baksanenok, Kuba, Dugulubgoi, Aushiger, Terek, Terekskoe, Argudan., Germenchik, Kahun, Nartkala, Psynaba, Urvan, Chegem 1, Shalushka, V.Aul
Shako Deiskoe, Malkazeiuko
Shakonuko Karagach, Nartan
Shaku Zalukokoaje, Nartkala
Shakur Baksan
Shal Baksanenok, Kuba, Kyzbrun 1, Bateh, Djenal, Zalukodes, Zolskoe, Kamenomost, Kychmalka, Altud, Karagach
Sham Baksan, Nartkala, Nartan.Enukoi.
Shamei Lesken 2, Nartkala, St.Lesken, St.Uruh
Shamirza Terek, N.Hamidie, Hamidie
Shamirzei Altud, Urojainoe, Nartan
Shampar St Cherek
Shana Terek, Urojainoe
Shandyr Nartkala
Shanka Baksan, Altud, Karagach. St. Terek, Marzoh, Nartkala, Chernorechka
Shanyba Baksan, Malka, Terek, Terekskoe, Urojainoe, St.Lesken
Shanybei Shalushka
Shao Zeiko, Baksan, Janhoteko, Dugulubgoi, Zolskoe, Kamluko, Malka, Prirechenskoe, Sovhozny, Kahun, Chegem 1, V.Aul
Shaoj Dugulubgoi, V.Lesken, Germenchik, Nartkala, St.Lesken, Urvan, Chegem 1, Chegem 2, Kahun
Shaotsuk Deiskoe, Terek, Psygansu, Kahun
Shapsug Islamei
Shardan V.Lesken, N.Cherek, Urvan, Baksan, Baksanenok, Islamei, N.Kurkujin, Dugulubgoi, N.Cherek
Sharu Kuba-Taba, Islamei,Djenal, Zolskoe, Kamenomost, Kamluko, Kychmalka, Prirechenskoe, Sarmak, Sovhozny, Shalushka, Hasanya
Sharytloqua Aushiger, Hasanya
Shaush Baksan, Kuba-Taba, Psyshurei, Sovhozny
Shavhuj Dugulubgoi
Shawoi Baksan, N.Kurkujin, Germenchik, Chegem 1, Chegem 2, Shalushka
Shedjira V.Kurp
Shekihacha Sarmak, Arik,Planovskoe, Terek, Urojainoe, Nartkala, N.Cherek, Psynaba, St.Uruh
Sherces Baksan, Aushiger, Zeiko, Kyshpek, Jemtala, Kahun, Habazaltudbaksan.
Sheredj Jemtala,N.Hamidie, Terek, Hamidie, Urojainoe, Nartkala, Psykod, St.Uruh
Shereuj Baksan, Jemtala, Zaragij, Terek, V.Lesken, Lesken 2, Mazdaha, Nartkala, Psygansu, Psykod, Uruh, St.Lesken
Sherib Sarmak, V.Akbash, N.Akbash, N.Hamidie, Planovskoe, Terek, Nartkala, St.Lesken
Shermet V.Kurkujin, Kamenomost, Malka, Etoko, Kahun
Sheruh Kamenomost, Karagach, V.Akbash; Djenal-Terek, Terek, Nartan, V.Aul
Sherutan N.Kurp
Shery Baksan, V.Kurkujin, Kuba, Dugulubgoi, Altud. V.Kurp, Deiskoe, N.Akbash, Planovskoe, Terek, Nartkala, Nartan
Sheshen Zeiko, Kyzbrun 1, Dugulubgoi, Islamei, N.Kurkujin, Karagach, Jemtala. Argudan, V.Argudan, Germenchik, Kahun, Shithala Nartan, Shalushka
Shet Baksan, Kyzbrun 1, Zolskoe, Psynadaha, Altud, Karagach
Shevloqua Urojainoe, Marzoh
Shidak Altud, V.Kubaurojainoe, Deiskoe, Terek. N.Akbash, Planovskoe, Terek, Nartkala, Chernorechka
Shiguana Psychoh, Terek, Hamidie, V.Aul
Shihostan Sarmak, Sovhozny
Shik Psyshurei, Zalukokoaje, Kamluko, Karagach, Psynshoko, Aushiger, Jemtala, Germenchik, Nartkala, St.Lesken, Shalushka, V.Aul
Shikagas Zeiko
Shipsh Argudan., Germenchik, Psygansu, St.Uruh
Shiruk Jemtala, Argudan, Psygansu, Psynaba, Uruh
Shkaho Baksan,Malka, Germenchik, Nartkala, Urvan, V.Aul, Zeiko
Shkej Psygansu
Shkhagapso Aushiger, Jemtala, Zaragij, Argudan., V.Argudan,Kahun, Nartkala, Psygansu, V.Aul
Shkhagosh N.Kurp, N.Hamidie, Terek, Nartkala, St.Uruh, Uruh
Shkhagum Baksan, Baksanenok, Karagach
Shkhalaho Islamei
Shkhalisha Chegem 1
Shkhama Nartkala, Chegem 1
Shkhanuko Kuba, Kuba-Taba, Bateh, Zolskoe, Kamenomost, Malka, Etoko, V.Akbash, V.Kurp, Planovskoe, Germenchik, V.Aul
Shkhashemysh Dugulubgoi, Nartkala, St.Cherek, Lechinkai
Shkhatsa Nartkala, St.Cherek
Shkhaumej Baksan, Baksanenok, Altud
Shobek Deiskoe, Terek
Shogen Janhoteko, Zeiko, Kyshpek, Kyzbrun 1, Islamei, N.Kurkujin, Bateh, Djenal., Zalukokoaje, Zalukodes, Zolskoe, Kamenomost, Kychmalka, Malka, Sarmak, Aushiger, Jemtala, V.Akbash, V.Kurp, N.Hamidie, Planovskoe,Terek, Terekskoe, Urojainoe, Germenchik, Kahun, Mazdaha, Marzoh, Nartkala, N.Cherek, Psygansu, Psykod, Psynaba, St.Lesken, St.Uruh, St.Cherek, Urvan, Uruh, Nartan, Chegem1,Chegem11, Shalushka, V.Aul, Hasanya, Bylym, Terskol
Shogenshao Al., Urojainoe
Shogentsuk Baksan
Shogo Prirechenskoe, V.Kurp, Terek
Shokal Deiskoe, Terek, Chegem 1, Hamidie
Shokara Baksanenok, Zeiko, Djenal, Zolskoe, Kamenomost, Sovhozny, Shalushka, Kenje
Shokui Baksan, Kuba-Taba, Dugulubgoi, N.Kurkujin, Psyshurei, Sarmak, Uruh, Shithala., Chegem 1
Shokuj Sarmak
Shokul Baksan, V.Kurp, Terek, Terekskoe, Urojainoe, Nartkala, St.Cherek
Shokum N.Cherek, Psynaba, St.Cherek
Shomahua Baksan,Janhoteko, Zeiko, Kyshpek, Islamei, Sarmak, V.Akbash, V.Kurp, Deiskoe, Zavodskoi, N.Akbash, N.Kurp, N.Hamidie, Planovskoe, Terek, Urojainoe, Germenchik, Mazdaha, Nartkala, N.Cherek, Psynaba, Uruh, Chegem 1
Shopara Islamei, Dugulubgoi
Shora Zeiko, Kuba, Kuba-Taba, Dugulubgoi, Psychoh, Sovhozny, Jemtala, Erokko, Nartkala, N.Cherek, Uruh, V.Aul
Shoran Urvan
Shorbash Malka
Shorman Baksanenok, V.Kurp, Deiskoe, Terek Terekskoe, Nartkala, Shalushka
Shortan Kyzbrun 1, Jemtala, Erokko.Lesken2, Shalushka
Shtuqua Uruh
Shtym Baksan, Baksanenok, Islamei, Karagach, Jemtala, Nartkala, Kahun
Shu Germenchik, Chegem 1, V.Aul
Shugusha Baksan, Janhoteko, Zeiko, Dugulubgoi, N.Kurkujin, Terek, Terekskoe, Chegem 1, V.Aul, Kenje, Terskol.
Shugushkh Deiskoe, Planovskoe, V.Lesken, Nartkala, N.Cherek, Psynaba, Nartan
Shuh V.Kurp
Shuho Baksan, Arik, Deiskoe, Terek, Terek, N.Kurkujin
Shuko V.Kurkujin, Kuba, Kuba-Taba, N.Kurkujin, Malka, Sovhozny
Shurdum Baksan, Janhoteko, Zeiko, Kyzbrun 1, Zolskoe, Psynadaha, Altud, Chernorechka, V.Aul, Hasanya
Shybzuho Baksan, Baksanenok, Zeiko, Kyshpek, Kyzbrun 1, Islamei, Zolskoe, Kamluko, Malka, Prirechenskoe, Sarmak, X, Karagach, Planovskoe, Psynashkho, Germenchik, Kahun, Malka, Nartkala, Psygansu, Psykod, St.Lesken, St.Cherek, Nartan, Chegem 1, Shalushka, Kenje, V.Aul
Shyd Zeiko, Psychoh, Zalukokoaje, Kychmalka, Sarmak, Sovhozny, Kahun, Marzoh, Nartkala, Psygansu, Psynaba, St.Cherek, Bylym
Shydgyn Germenchik, Marzoh, Nartkala, Kenje
Shyduch Arik, N.Kurp, Psynashkho
Shydug Planovskoe, Terek, St.Cherek
Shyfadug Nartkala, V.Kurkujin, St.Uruh
Shygalugo Baksan, Islamei, Dugulubgoi, kuba-Taba, Sovhozny, Planovskoe
Shygun Chernorechka, Nartan
Shyhmirza Nartkala, Psygansu
Shykabaho Baksan, Zeiko, Kyshpek, Psygansu, Chegem 1, V.Aul
Shyklyasha Planovskoe, Terek
Shykur Baksanenok, St.Cherek
Shymazoqua Baksan, N.Kurkujin
Shymysh Baksan
Shynaho Baksan, N.Kurkujin, Kamenomost, Malka, Svetlovodskoe, X, Karagach, Argudan, N.Kurkujin, St.Lesken, Urvan, V.Aul
Shyryt Baksanenok, Kuba, Sarmak, Nartan, Shalushka
Sibech Nartkala, Chernorechka, Nartan, Chegem 1, V.Aul
Sidak Baksanenok, Dugulubgoi, Altud, Germenchik, Marzoh, Nartan, Kenje, Etoko
Siha St.Cherek
Sijaja Baksan, Janhoteko, Zeiko, Kuba-Taba, Kyzbrun 1, Dugulubgoi, Psyshurei, Zalukokoaje, Zolskoe, Psynadaha, Sovhozny, Karagach, Nartkala, Shithala, Lechinkai, V.Aul, Bylym, Terskol
Simaho Altud
Soblir Baksan, Zeiko, Kuba-Taba, Kyzbrun 1, Germenchik, Nartkala, Nartan, Shalushka
Sogo Zeiko, Chegem 1
Soh Zeiko, Islamei, Kamenomost, Arik, Terek, Marzoh, Terek, Urojainoe, Germenchik, V.Kurkujin, N.Cherek, St.Uruh, St.Cherek, Urvan., Uruh, V.Aul
Sokur Baksan, Kyzbrun 1, Altud, Aushiger, Jemtala, Zaragij, Arik, N.Hamidie, Psynashkho, Terek, Urojainoe, Argudan, V.Lesken, Nartkala, Chegem 1
Somgur Baksan, Jemtala, N.Hamidie, Terek, Lesken 2, Nartkala, Psygansu, St.Lesken, V.Aul
Sona Baksan, V.Kurkujin, Janhoteko, Zalukodes, Zolskoe, Kamenomost, Kychmalka, Prirechenskoe, Sarmak, Sovhozny, Zaragij, Psygansu, V.Aul
Sosmak V.Lesken, Mazdaha, Nartkala, Psykod, St.Lesken
Sosran Jemtala
Sruh V.Kubaurojainoe, Terek
Sruqua Arik, Terek, Urojainoe, St.Uruh, Uruh, Shithala, Lechinkai
Sukun Deiskoe, Terek,Hamidie
Sunsh Baksan, Kuba-Taba, Dugulubgoi, Altud, Argudan, Aushiger, N.Kurkujin, St.Lesken, V.Aul
Sygal Baksanenok, Terek, Psynaba
Synduk V.Lesken, Erokko,Lesken 2, N.Kurkujin, Kuba, St.Lesken, St.Cherek, Uruh, V.Aul
Syryna Kamenomost, Prirechenskoe