Last name

District (village or city) residing in Kabardey

Kabarda Islamei, Dugulubgoi,N.Akbash, Terek, Terek, Hamidie, Argudan, V.Aul
Kabardoqua V.Kurp, N.Akbash, N.Kurp, Planovskoe, Terek, Argudan, V.Argudan.
Kabjih Chegem 1
Kablo St.Lesken, V.Aul
Kachkar Baksan
Kadkoy Baksan, Dugulubgoi, Germenchik, Nartan, Chegem 1, Chegem 2;
Kadoch Karagach, Psynshoko
Kafar Psyhurei
Kafo N.Kurkujin, St.Cherek, Urvan Chegem 2
Kagazej Jemtala,Djenal., V.Lesken, N.Cherek, Psynaba, Uruh, Chegem 1, V.Aul
Kagermes V.Lesken, Erokko, Lechinkai, Nartkala, St.Lesken, St.Uruh, V.Aul, Kenje.
Kagotyj V.Lesken, St.Lesken, Uruh. V.Aul
Kah Kyzbrun 1
Kajak Baksan
Kajar Baksan, Baksanenok, Kuba-Taba, Islamei, Dugulubgoi, Maysky, Altud, Karagach, Psynshoko, Jemtala, Arik, Altud, Karagach, Psynshoko, Jemtala, Arik, Deiskoe, Zavodskoi,Terekskoe, Terek, Urvan., Argudan., V.Lesken, Germenchik, Lesken 2, Marzoh, Nartkala, Psynaba, St.Lesken, St.Uruh, Urvan, Chernorechka, Chegem 1, Chegem 2, Shalushka, V.Aul
Kaky Argudan.
Kala Baksan, Zalukodes, Zolskoe, Kamenomost, Malka, Sarmak, Shalushka, Etoko, Enukoi., Kenje.
Kalabek Baksan, Terek
Kalahan Zolskoe
Kalajoqua Baksanenok, Zeiko, Zalukodes, Zolskoe, Kamenomost, Psynadaha, Sovhozny
Kalako Aushiger, St.Lesken
Kalmyk Baksan, Zeiko, Kuba, Kuba-Taba, Islamei, Soldatskoe, Janhoteko-Deiskoe, Karagach, Psynadaha., Aushiger, Zaragij, ., Terek, Nartkala, Psygansu, St.Lesken, Shithala., Lechinkai, Nartan, Chegem 1, V.Aul; , Kahunä Malkazeiuko, Psygansu-Deiskoe, Altudbaksan.
Kalybata Sovhozny, Terek, Lesken 2, Nartkala, St.Lesken, Uruh, Enukoi.
Kambachoqua Baksanenok, Argudan, Nartkala, Psykod, St.Cherek, V.Aul
Kambicha Terekskoe, Terek
Kambot Baksan, V.Akbash
Kamby Baksan, Zeiko, Kuba-Taba, Kyzbrun 1, Islamei, Zalukodes, Zolskoe, Kamenomost, V.Argudan, Kahun, St.Cherek
Kamgot Shithala, Lechinkai
Kamirgoy Baksan, Zalukokoaje, Zolskoe, Kamluko, Malka, Sarmak, V.Aul
Kampara V.Kurp, Zavodskoi, N.Akbash, N.Kurp, Terek
Kampu Malka
Kamyrzey St. Lesken
Kanamat Baksan, Kuba, Kyzbrun 1, Dugulubgoi, Zolskoe, Malka
Kancaly Jemtala, V.Aul, Terek, Terek
Kanchukoy Lesken 2, St.Uruh
Kandjashu Arik, Djenal., Planovskoe, Terek, Urojainoe
Kandoh Kahun
Kandor Zaragij, Lesken 2
Kandur N.Hamidie, Terek, Hamidie, Psygansu
Kangaush Terek
Kanimgot Nartan
Kanimgot Baksan, Kyzbrun 1, Psyhurei
Kankosh Deiskoe, N.Akbash, Terek
Kankul Baksan, Kuba, Kuba-Taba, Zalukokoaje, Zalukodes, Kamluko, Malka, Prirechenskoe, Sarmak, Sovhozny, Germenchik, Nartan, Dugulubgoi, Chegem 1, V.Aul, Kenje, Hasanya
Kanlo Zeiko, Nartkala, St.Lesken, St.Uruh
Kanshao Baksan, Kyzbrun 1, Dugulubgoi, Zolskoe, Psynadaha, Psynshoko, Chernorechka,
Kanshoqua Kuba,Deiskoe, Urojainoe
Kantemir Terek, Argudan., St.Lesken, St.Cherek, Bylym
Kanukoy Baksan, Kyshpek, Karagach, Chegem 1
Kanukoy Dugulubgoi, Zolskoe, Germenchik, Shithala., V.Aul
Kanuqua Baksan, Dugulubgoi
Kaplan V.Kurp
Kara Baksan, Psyshurei, Al., Maysky, Karagach, Psynshoko, Aushiger, V.Akbash, Planovskoe, Terek, Argudan
Karaba Zeiko
Karaba Kyzbrun 1, Altud
Karachay Baksan, V.Kurkujin, Psyhurei, Zalukokoaje, Zolskoe, V.Akbash, Deiskoe, Germenchik, Chegem 1, Shalushka, V.Aul
Karagul Malka, Argudan, Psygansu, Nartan
Karajey Psygansu
Karaket Kuba, Karagach Terek
Karamirza Baksan, Kuba, Islamei, Dugulubgoi, Karagach, Germenchik, Nartkala, Chegem 2, V.Aul
Karamyza Baksan, Psynshoko, Jemtala, Chernorechka
Karanasha Zeiko
Karash V.Kurp
Karasha Terek
Karatsuk Baksan, Kyshpek, Altud, Erokko, Lesken 2, Marzoh, Nartkala, N.Cherek, Psygansu, St.Lesken, St.Cherek
Kardan Baksan, Baksanenok, V.Kurkujin, Zeiko, Kyshpek, Kuba, Kuba-Taba, Kyzbrun 1, Islamei, Dugulubgoi, N.Kurkujin, Psyshurei, Bateh, Djenal., Zalukokoaje, Zolskoe, Kamenomost, Kychmalka, Malka, Prirechenskoe., Sarmak, Svetlovodskoe, Sovhozny, Shalushka, Etoko, Maysky, Altud, ┬., Karagach, Psynadaha, Psynshoko, Í, Aushiger, Jemtala, Zaragij, Arik,V.Akbash, Deiskoe, N.Akbash, N.Hamidie, Planovskoe., Terek, Urojainoe, Argudan., V.Argudan., V.Lesken, Germenchik,Erokko, Kahun, Lesken 2, Mazdaha, Nartkala, Psygansu, Psykod,St.Lesken, St.Uruh, St.Cherek, Urvan, Uruh, Chernorechka, Nartan, Chegem1,Chegem11, Enukoi., V.Aul, Kenje, Terskol
Kardangush Baksan, Kahun, Psygansu
Karej Deiskoe, Zavodskoi, N.Akbash, N.Kurp, ╬, Terek, V.Lesken, Nartkala
Karey Terek
Karey Terek
Karma Baksan, V.Kurkujin, Kuba, Kuba-Taba, Islamei, Bateh, Djenal Zolskoe, Kamenomost, Malka, Sarmak, Svetlovodskoe, Sovhozny, Shalushka, Etoko, V.Aul
Karmoqua Janhoteko, Zeiko, Bateh, Zolskoe, Shalushka, Karagach, Kahun, Shithala., Lechinkai, Chegem 1, Shalushka, Kenje
Karmysh Baksan, Kyzbrun 1, Psyhurei, Zolskoe
Kartsey Psygansu, St.Lesken
Kasbot N.Cherek
Kasey Altud,Terek
Kashej V.Kurkujin, Kuba-Taba, Dugulubgoi, N.Kurkujin, Bateh, Djenal, Zalukokoaje, Zalukodes, Zolskoe, Kamenomost, Kychmalka, ╬kuba-Taba., Svetlovodskoe, Sovhozny, Shalushka, V.Akbash, Deiskoe, Terek, Psykod, St.Lesken, Urvan, Chegem 1, V.Aul
Kashirga Arik,Terek, Germenchik, Nartkala, Shalushka, N.Hamidie
Kaskul Baksan, Janhoteko, Zeiko, Kyzbrun 1, Islamei, Prirechenskoe, Sovhozny, Karagach, Kahun, Chegem 1, Kenje.
Kasym Aushiger, Jemtala.N.Hamidie, Chegem 1
Kathan Psyhurei, Aushiger, Nartkala, Chegem, Erokko
Katina N.Kurp,Terek, Argudan., N.Kurkujin,Uruh,St.Uruh, V.Aul
Katsybei Janhoteko, Zeiuko
Kaufa Dugulubgoi
Kaz V.Kurp
Kazak N.Kurkujin, Sarmak, Jemtala, Zaragij, Argudan., St.Lesken, V.Aul
Kazan V.Kurkujin, Zeiko, Kuba, Islamei, Dugulubgoi,Kenje
Kazansh Islamei, Sarmak, Nartkala, Psygansu, Psykod, Chegem 1, Kenje
Kazar Baksan, Aushiger
Kazbek Deiskoe, Zavodskoi.
Kazdjery Argudan., Nartkala
Kazdoh Baksan, Islamei, Dugulubgoi, Malka, N.Hamidie, Chernorechka, Chegem 1
Kazgash V.Akbash, Nartkala
Kazy Zeiko, Sarmak. Jemtala, N.Hamidie, Planovskoe, Terek, Nartkala, Psygansu
Keir Zavodskoi, Kahun, Planovskoe, Terek, Terekskoe, Urojainoe, Nartkala, Uruh
Kem Zeiko, Karagach
Kenet Kyzbrun 1, Dugulubgoi, Karagach
Kerash Kuba, N.Akbash
Kerasha Kuba, Dugulubgoi, Sovhozny, Deiskoe, N.Kurp, V.Lesken, Germenchik,
Keref Baksan, V.Aul, Zavodskoi., N.Kurp, Terek, Terekskoe, Germenchik, Lesken 2;
Kermen V.Kurp Germenchik
Kesh Zeiko, Terek, Germenchik, Kahun, Nartkala, Shithala.
Keshoqua Baksan, Terek, Germenchik, Shithala., Shalushka, V.Aul, Deiskoe, Hamidie, Erokko, St.Uruh, Lechinkai
Kesht Kyshpek, Kyzbrun 1, Dugulubgoi, Psyshurei, Zalukodes, Zolskoe, Kamenomost, Altud, Malka, , Karagach, ZeiukoaltudÔ, Terek, Germenchik, Marzoh, Nartkala, Hasanya
Ketuqua Baksan, Bateh, N.Kurkujin, Shalushka
Kilshuqua Islamei, Chegem 1,
Kish Baksan, Chegem 2
Klysh Baksan, N.Akbash, N.Hamidie, Argudan., Erokko, Kahun, Nartkala,N.Cherek
Kochesoqua Baksan, V.Kurkujin, Kuba, Dugulubgoi, Zolskoe, Sovhozny, Chernorechka, V.Aul
Kodz Baksan, V.Kurkujin, Islamei, Dugulubgoi, N.Kurkujin, Zalukokoaje, Germenchik, Chegem 1, V.Aul
Kodzoqua Baksan, V.Kurkujin, Janhoteko, Zeiko, Dugulubgoi, N.Kurkujin, Kychmalka, Maysky, Altud, Karagach, Deiskoe, Zavodskoi, N.Hamidie, Planovskoe, Terek, Terekskoe, Argudan., Erokko, St.Uruh, Shithala, Lechinkai, Chegem 1, Chegem 2, V.Aul, Etoko
Koj Urojainoe
Koj V.Lesken, Psykod, St.Lesken
Kojai Altud, V.Kurp, Deiskoe, N.Kurp, N.Hamidie, Planovskoe, Terek, Terek, Terskol, Urojainoe
Kojak Baksan, Kuba
Kojem Deiskoe, Terek, Uruh
Koko Baksan, Bedyk., V.Kurkujin, Kuba, Kuba-Taba, Dugulubgoi, N.Kurkujin, Psyshurei, Bateh, Zalukokoaje, Zalukodes, Zolskoe, Kamenomost, Kamluko, Kychmalka, Malka, Prirechenskoe, Sarmak, Sovhozny, Shalushka, Karagach, Psynshoko, Terek, Terek, Germenchik, Chegem 1, Shalushka, V.Aul, Bylym
Kon Baksan, N.Kurkujin, V.Akbash, N.Hamidie, Planovskoe., Terek, V.Aul
Konih Kamluko, Malka, Germenchik, Chegem 2
Konoqua Deiskoe
Kosh Kahun
Kosher Dugulubgoi, Planovskoe, Terek, Marzoh
Koshey Kahun, Psykod, St.Lesken, St. Cherek
Koshikoy Aushiger, V.Lesken, Marzoh, Nartkala, Psygansu, St.Cherek, Nartan, Kenje.
Koshkan Dugulubgoi, N.Kurkujin, Terek
Koshmen Islamei, Germenchik, Chegem 2, Shalushka
Koshroqua Aushiger, Zaragij, Marzoh, Psygansu, V.Aul
Koshy Psygansu, Psynaba
Kot Baksan, Zalukokoaje, Zalukodes, Sovhozny, V.Aul
Kotca Baksan, Kuba-Taba, Islamei, Dugulubgoi, Zalukokoaje, Zolskoe, Shalushka
Kotepiha Baksan, Karagach, N.Kurp
Kozyr Arik, Deiskoe, Terek, Uruh
Krym Baksan, Kamluko,Malka, Planovskoe, Psynaba
Kubati Kuba, Islamei
Kuchmazoqua Baksan, Kyzbrun 1, V.Aul
Kuchuk Zeiko, Hamidie
Kudali Planovskoe., Terek
Kudash Maysky, Germenchik, Psygansu, St.Cherek
Kuday Baksan, Zeiko, Islamei, Jemtala, Zaragij, V.Akbash, Nartan,Kurp, Terekskoe, Terek, Hamidie, Mazdaha, Nartkala, Psygansu, St.Lesken, Shithala., Chegem 1, V Aul, Kenje.
Kudaybedoqua St.Uruh
Kugoluqua Uruh
Kugot Zalukokoaje, Zalukodes, Kamenomost, Kychmalka, Svetlovodskoe, Chegem 1
Kui Malka, Nartan
Kuitsuk V.Lesken, Lesken 2, Nartkala,
Kuj N.Kurkujin, Psyshurei, Altud, Germenchik, Lesken 2, Chegem2, V.Aul
Kuj Kyzbrun 1, Shalushka
Kul V.Kurkujin, Zaragij, Hamidie, Kahun, Nartkala, N.Cherek, Psygansu, Uruh,
Kulata Deiskoe, Planovskoe
Kulim Baksanenok, Germenchik
Kumaho Baksan, Baksanenok, Al. Altud, V.Lesken, Erokko, Lesken 2, Nartkala, St.Lesken, Urvan., Nartan, Kenje, Bylym
Kumal St.Uruh, Uruh, Shalushka
Kumbagir V.Kurp
Kumuh Erokko, Lesken 2, V.Aul
Kumyk Baksan, Baksanenok, Bedyk., V.Kurkujin, Zeiko, Kyshpek, Kyzbrun 1, Dugulubgoi, Jemtala, Zaragij, Arik, V.Kurp, Deiskoe, Zavodskoi, Planovskoe, Terek, Terek, Argudan, V.Lesken, Germenchik, Erokko, Lesken 2, Nartkala, N.Cherek, Psygansu, Psynaba, St.Lesken, Uruh, Nartan, Chegem 1,Chegem 2, Kenje., Bylym, Terskol
Kumysh Baksan, Kuba-Taba, Islamei, Dugulubgoi, N.Kurkujin,Zalukodes, Zolskoe, Kamenomost, Kychmalka, Sovhozny, Aushiger, Germenchik, V.Aul, Kenje, Bylym, Psynadaha.
Kunash Baksan, Baksanenok, Zeiko, Dugulubgoi, N.Kurkujin, V.Lesken, Germenchik, Nartkala, St.Lesken, V.Aul
Kundet Zeiko, Kyzbrun 1, Islamei
Kunij Baksan, V.Kurkujin, Zeiko, Kyzbrun 1, Islamei, Malka, Sarmak, Shalushka, Aushiger, V.Lesken, Germenchik, Nartkala, Psygansu, St.Uruh, St.Cherek, Urvan., Chernorechka, Nartan, Shalushka, Kenje
Kuntysh N.Kurp
Kup Baksan, Zeiko, Kyzbrun 1, Dugulubgoi, Psyshurei, Zolskoe, Psynadaha, Sarmak, Altud, Kahun, Chernorechka, Nartan
Kup Nartan
Kupshin Baksanenok, Karagach, Psynshoko
Kura Islamei
Kural N.Kurp
Kuralei Zaragij
Kurasha Karagach, Aushiger,Deiskoe, Terek, Nartkala, N.Cherek, V.Aul
Kurashin Baksan, Kyzbrun 1, Dugulubgoi, Zalukokoaje, Zolskoe, Malka, Psynadaha, Nartkala, V.Aul
Kurji Baksan, Sarmak
Kurman Baksan, Baksanenok, Maysky, Karagach, Jemtala, Argudan., Kuba-Habaz, Nartkala, Psygansu, St.Lesken, St.Cherek, Chegem 1, Shalushka
Kurmanli Malka, Urvan
Kushkha Baksan, Baksanenok, V.Kurkujin, Janhoteko, Zeiko, Kyshpek, Kyzbrun 1, Islamei, Dugulubgoi, N.Kurkujin, Zalukokoaje, Zolskoe, Kamluko, Malka, Prirechenskoe., Psynadaha, Sarmak, Al., Aushiger, Zaragij, Deiskoe, V.Kurp, N.Hamidie,Planovskoe, Terekskoe, Terek, Urojainoe., Argudan., V.Lesken, Germenchik, Nartkala, Psygansu, St.Lesken, St.Cherek, Shithala, Lechinkai, Psygansu, Chegem 1, Chegem 2, Shalushka, V.Aul, Kenje, Bylym, Terskol
Kushkhaby Kyzbrun 1, Argudan., Zavodskoi, N.Kurp, N.Hamidie, Terek, Hamidie, Urojainoev
Kushkhakan Baksan. Baksanenok
Kushkhanashkho Zaragij, V.Aul
Kushkhauna ╬, Terek, Urvan.,Uruh, Shalushka
Kuzamish Zolskoe, Sarmak
Kyabisha Kuba, Psyshurei, Kychmalka, Urojainoe, Germenchik, Shithala, Lechinkai, Shalushka.., V.Aul; Altud
Kyama St.Lesken, Uruh
Kyao Urvan
Kyara Chegem 1
Kyasa Kuba-Taba, Dugulubgoi, Germenchik, N.Kurkujin, Psygansu, Chegem 1, Shalushka..
Kyp Baksan, Zeiko
Kyp Janhoteko, Zeiko, Kuba-Taba, N.Kurkujin, Kamenomost, Kamluko, Sarmak, Planovskoe, Terek
Kypshy Islamei
Kyshtyk Zeiko, V.Lesken, Erokko, Lechinkai
Kyshu Aushiger, Zaragij
Kyz Kychmalka,Planovskoe,Terek, Germenchik, Kenje
Kyzaris Nartkala,Urvan