Last name

District (village or city) residing in Kabardey

Ibragim Baksan, Psynadaha, Arik, N.Kurp, Planovskoe, Psygansu, Psynaba
Idydj Baksan
Ilyas Baksan, Islamei, Dugulubgoi
Imam Baksan, Islamei, Dugulubgoi
Inal Altud, St.Uruh, Uruh
Inaroqua Zolskoe, V.Kurp,V.Aul
Indrei Sarmak, Terek, Psygansu, Chernorechka, Nartan, V.Aul,
Indroqua Baksan, Kyzbrun 1, Dugulubgoi, Nartkala, Psynaba
Iraz Kahun, Nartkala
Iriza Terekskoe, Terek
Irug V.Akbash, Zavodskoi., Planovskoe, Terek
Irug Baksan, Kyzbrun 1, Islamei, Psyshurei
Iryt Dugulubgoi, Altud, V.Aul
Islam Zolskoe, V.Kurp
Istepan St.Uruh
Isup Aushiger, Arik
It Karagach, , Soldatskoe, Jemtala
Iwan Baksan, Baksanenok, Kuba-Taba, Kyzbrun 1, Islamei, Dugulubgoi, Zaragij, V.Akbash, Urojainoe, Argudan, V.Argudan., Germenchik, Nartkala, N.Cherek, St.Cherek, Urvan, Chernorechka, Nartan, Chegem 1, Shalushka, Altud
Iwaz V.Aul, Kenje.
Jabaly Aushiger, N.Hamidie
Jabatyr Psynaba
Jabo Aushiger, Nartkala
Jacha Germenchik, Shalushka
Jad Nartan
Jagup Shalushka
Jakamuh Nartkala, Shithala., Shalushka, Kenje.
Jaman Djenal, Kamenomost
Jambaho Dugulubgoi
Jambe Baksan, Dugulubgoi, N.Kurkujin, Kamluko, Malka, Sarmak, Jemtala, Terek, Terek, Urojainoe, N.Kurkujin, N.Cherek, Uruh, Chernorechka
Jambech Altud, Karagach, Terek, Nartkala, Uruh, Nartan, Shalushka, V.Aul
Jambicha Baksan, Argudan., Psygansu
Jambora Baksan, Kahun, Nartkala, Nartan
Jamuqua Karagach, Urvan., V.Aul
Jamyrza Baksan, Zeiko, Islamei, Dugulubgoi, Aushiger
Jamyrzei Terek, Nartkala, N.Cherek, Nartan
Jana Baksan, Deiskoe, Nartkala, Psygansu
Jandar Psyshurei, Kamenomost, Sovhozny
Jangeri Baksan, Baksanenok , Sarmak, Shalushka, Germenchik, St.Lesken
Janguraz Jemtala, Arik, Kahun, Nartkala, Chegem 1, Kenje.
Jankazi Baksan, Zalukokoaje, Sarmak, Sovhozny, Shalushka, Arik, Terek, Urojainoe
Janoqua Argudan., Psygansu
Jantegol Terek, Terek, Urojainoe.
Jantemiroqua Chegem 1, Kenje.
Janym Islamei, Karagach, Nartkala, Nartan, Chegem 1, V.Aul
Jemuhua Baksan, Zeiko, Kyzbrun 1, Nartkala, Zolskoe, Psynadaha, Maysky, Kahun, Mazdaha, Marzoh, N.Kurkujin, Bylym, Terskol
Jereshty Kamenomost, Sovhozny, Altud, Germenchik, Shalushka, V.Aul
Jerug St.Lesken
Jerug Deiskoe, Terek. , Uruh
Jeruqua Psygansu, Zaragij
Jesh Islamei
Jigun Baksan, Kuba-Taba, Islamei, N.Kurkujin, Sarmak, , Zaragij, Planovskoe. Terek, Argudan., Marzoh, N.Kurkujin, Psygansu, St.Uruh, St.Cherek
Jila Baksan, Jemtala, Zavodskoi, N.Akbash, N.Kurp, Terek, Nartkala, St.Cherek, St.Uruh, Urvan., Uruh, Chegem 1, V.Aul
Jilehej V.Aulzeiukoaltudā., N.Kurp, Planovskoe
Jileshkh Terek, Nartkala, St.Lesken
Jiloqua Baksanenok, Altud, Karagach, Aushiger, Kuba-Nartan, N.Hamidie, Nartkala. St.Lesken, V.Aul. Kenje.
Joldash Kyzbrun 1, Psychoh, Zolskoe, Psynadaha
Ju Islamei, St.Lesken, Chegem 1, Malka
Jugo Kyshpek, Kyzbrun 1, Maysky, Argudan., Psygansu, V.Aul
Jurt Baksan, Zeiko, Kyshpek, Kuba-Taba, Kyzbrun 1, Islamei, N.Kurkujin, Djenal., Kychmalka, Malka, Aushiger, Zaragij, Deiskoe, Terek, Psygansu, Chegem 1, Shalushka, V.Aul
Jydjat Kyzbrun 1, Zalukokoaje, Zolskoe, Psynadaha
Jyju Baksanenok. Zolskoe, Malka, Chegem 1
Jylasa Kahun, Nartkala
Jylau Baksan, Baksanenok, Zeiko, Dugulubgoi, Zeiukoaltudā, Terek, N.Hamidie, Planovskoe, Terek, Terek, Urojainoe, Germenchik, Nartkala, St.Lesken, St.Uruh, Urvan.
Jylegot Dugulubgoi, Deiskoe, Terek, Terek, Shithala., Chernorechka, Lechinkai
Jyletej Terek, Terek, Terek, Hamidie, Argudan., Kahun, Nartkala,
Jyna Baksan, Islamei, Urvan.
Jynjacha Urvan, St.Uruh, Uruh
Jyqua Baksan, Kuba-Taba, Dugulubgoi, Zalukokoaje, Zalukodes, Zolskoe, Sarmak, Sovhozny,Zaragij,Psygansu
Jyroqua Jemtala, Zaragij, Kahun, Nartkala, V.Aul
Jyryk Baksan, Zeiko, Zalukokoaje, Sarmak, Sovhozny, Shalushka, Aushiger, Germenchik, Nartkala, St.Uruh, St.Cherek, V.Aul